filtration2
filtration1
filtration3

බහු-බෑග් පෙරහන නිවාස සඳහා වසන්ත ආධාරක

  • Spring Assist Multi-Bag Filter Housing

    බහු-බෑග් පෙරහන නිවාස සඳහා වසන්ත ආධාරක

    1,000 m3/hr දක්වා විශාල ද්‍රව ප්‍රවාහ අනුපාත අවශ්‍යතාවක් සපුරාලීම සඳහා අද්විතීය වසන්ත ආධාරක ආවරණ වැසීමේ සැලසුමක් සහිත බෑග් 2 සිට 24 දක්වා බෑග් 2 සිට 24 දක්වා ඉදිකිරීම් සහිත අපේ වසන්ත මල්ටි බෑග් ෆිල්ටර් යාත්‍රාවට උපකාරී වන අතර ASME VIII හි ඇති සියලුම බෑග් ෆිල්ටර් VIII DIV I ප්‍රමිතිය බලන්න.