filtration2
filtration1
filtration3

පෙරහන බෑගය

 • Absolute Rated Filter Bag

  නිරපේක්ෂ ශ්‍රේණිගත කළ පෙරහන් බෑගය

  නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් ඉහළ කාර්‍යක්‍ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් සම්පූර්ණ රේඛාවක් නිෂ්පාදනය කරයි. ඉහළ පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් අවශ්‍ය වන විට මෙම පෙරහන බෑග් ඵලදායී වේ. සියලුම කාර්‍යක්‍ෂමතාවයෙන් යුත් පෙරහන් බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

   

 • AGF Filter Bag

  AGF පෙරහන බෑගය

  නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් ඉහළ කාර්‍යක්‍ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් සම්පූර්ණ රේඛාවක් නිෂ්පාදනය කරයි. ඉහළ පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් අවශ්‍ය වන විට මෙම පෙරහන බෑග් ඵලදායී වේ. සියලුම කාර්‍යක්‍ෂමතාවයෙන් යුත් පෙරහන් බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • High Efficiency Filter Bag

  ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පෙරහන බෑගය

  නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් ඉහළ කාර්‍යක්‍ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් සම්පූර්ණ රේඛාවක් නිෂ්පාදනය කරයි. ඉහළ පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් අවශ්‍ය වන විට මෙම පෙරහන බෑග් ඵලදායී වේ. සියලුම කාර්‍යක්‍ෂමතාවයෙන් යුත් පෙරහන් බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

   

 • LCR-100 Filter Bag

  LCR-100 පෙරහන බෑගය

  දියර ධාරාවලින් තෙල් අපවිත්‍ර වීම ඉවත් කිරීම සඳහා නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් වලින් සම්පුර්ණ පෙලක් නිපදවයි. බෑග් වල ජලය, තීන්ත, තීන්ත (ඊ-කෝට් පද්ධති ඇතුළත්ව) සහ අනෙකුත් ක්‍රියාවලි තරල වල ඵලදායී වේ. සියලුම තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • LCR-500 Filter Bag

  LCR-500 පෙරහන බෑගය

  දියර ධාරාවලින් තෙල් අපවිත්‍ර වීම ඉවත් කිරීම සඳහා නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් වලින් සම්පුර්ණ පෙලක් නිපදවයි. බෑග් වල ජලය, තීන්ත, තීන්ත (ඊ-කෝට් පද්ධති ඇතුළත්ව) සහ අනෙකුත් ක්‍රියාවලි තරල වල ඵලදායී වේ. සියලුම තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

   

 • MAXPONG Filter Bag

  මැක්ස්පොං ෆිල්ටර් බෑගය

  නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් ඉහළ කාර්‍යක්‍ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් සම්පූර්ණ රේඛාවක් නිෂ්පාදනය කරයි. ඉහළ පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් අවශ්‍ය වන විට මෙම පෙරහන බෑග් ඵලදායී වේ. සියලුම කාර්‍යක්‍ෂමතාවයෙන් යුත් පෙරහන් බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • Nylon Filter Bag

  නයිලෝන් ෆිල්ටර් බෑගය

  ද්‍රව පෙරීමේ කර්මාන්තය සඳහා නිරවද්‍ය පෙරහන සම්පූර්ණ පෙරහන බෑග් පෙලක් නිෂ්පාදනය කරයි. වෙළඳපොලේ ඇති බොහෝ පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට ගැලපෙන පරිදි සම්මත ප්‍රමාණයේ බෑග් තිබේ. පාරිභෝගිකයින්ගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව සකස් කළ පෙරහන් බෑග් ද නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • Oil Adsorption Bag

  තෙල් අවශෝෂණ මල්ල

  දියර ධාරාවලින් තෙල් අපවිත්‍ර වීම ඉවත් කිරීම සඳහා නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් වලින් සම්පුර්ණ පෙලක් නිපදවයි. බෑග් වල ජලය, තීන්ත, තීන්ත (ඊ-කෝට් පද්ධති ඇතුළත්ව) සහ අනෙකුත් ක්‍රියාවලි තරල වල ඵලදායී වේ. සියලුම තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ තෙල් අවශෝෂණ පෙරහන බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • PE Filter Bag

  PE පෙරහන බෑගය

  ද්‍රව පෙරීමේ කර්මාන්තය සඳහා නිරවද්‍ය පෙරහන සම්පූර්ණ පෙරහන බෑග් පෙලක් නිෂ්පාදනය කරයි. වෙළඳපොලේ ඇති බොහෝ පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට ගැලපෙන පරිදි සම්මත ප්‍රමාණයේ බෑග් තිබේ. පාරිභෝගිකයින්ගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව සකස් කළ පෙරහන් බෑග් ද නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • PEXL Filter Bag

  PEXL පෙරහන බෑගය

  ද්‍රව පෙරීමේ කර්මාන්තය සඳහා නිරවද්‍ය පෙරහන සම්පූර්ණ පෙරහන බෑග් පෙලක් නිෂ්පාදනය කරයි. වෙළඳපොලේ ඇති බොහෝ පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට ගැලපෙන පරිදි සම්මත ප්‍රමාණයේ බෑග් තිබේ. පාරිභෝගිකයින්ගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව සකස් කළ පෙරහන් බෑග් ද නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • PGF Filter Bag

  පීජීඑෆ් පෙරහන බෑගය

  නිරවද්‍ය පෙරහන මඟින් ඉහළ කාර්‍යක්‍ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් සම්පූර්ණ රේඛාවක් නිෂ්පාදනය කරයි. ඉහළ පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාවයක් අවශ්‍ය වන විට මෙම පෙරහන බෑග් ඵලදායී වේ. සියලුම කාර්‍යක්‍ෂමතාවයෙන් යුත් පෙරහන් බෑග් පොදු කර්මාන්ත පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට සරිලන පරිදි විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගත හැකිය. අභිරුචි ප්‍රමාණයේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් පෙරහන් බෑග් නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

 • PO Filter Bag

  පීඕ පෙරහන බෑගය

  ද්‍රව පෙරීමේ කර්මාන්තය සඳහා නිරවද්‍ය පෙරහන සම්පූර්ණ පෙරහන බෑග් පෙලක් නිෂ්පාදනය කරයි. වෙළඳපොලේ ඇති බොහෝ පෙරහන් බෑග් නිවාසවලට ගැලපෙන පරිදි සම්මත ප්‍රමාණයේ බෑග් තිබේ. පාරිභෝගිකයින්ගේ පිරිවිතරයන්ට අනුව සකස් කළ පෙරහන් බෑග් ද නිෂ්පාදනය කළ හැකිය.

12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2