filtration2
filtration1
filtration3

බාස්කට් පෙරහන

  • Basket Strainer

    බාස්කට් පෙරහන

    අපි සම්මත සහ අභිරුචි සාදන ලද පෙරනයක් සහ කූඩයක් ලබා දෙන්නෙමු. මිළ අඩු මිලකට නිර්මාණය කරන්න ඔබේ මිල අධික උපකරණ සඳහා ආරක්‍ෂාව පොම්පය, තාපන හුවමාරුව, කපාටය සහ සියල්ලටම කැමතියි අපිරිසිදු පරිමාණයෙන් යාන්ත්රික.