filtration2
filtration1
filtration3

ඩේවිට් ආම් බහු-බෑග් පෙරහන නිවාස

  • Davit Arm Multi-Bag Filter Housing

    ඩේවිට් ආම් බහු-බෑග් පෙරහන නිවාස

    1,000 m3/hr දක්වා විශාල ද්‍රව ප්‍රවාහ අනුපාත අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලීම සඳහා බෑග් 2 සිට 24 දක්වා බෑග් 2 සිට 24 දක්වා ඉදිකිරීම් සහිත අපගේ පරිශීලක හිතකාමී ඩේවිට් අත් බහු බෑග් පෙරහන, ASME VIII හි ඇති සියලුම බෑග් පෙරහන් VIII DIV I ප්‍රමිතිය බලන්න.